opiskelijan tukipalvelut

Yhdenvertaiset mahdollisuudet opintojen suorittamiseksi

liiketalous1

Opiskelijoilla tulee olla erilaisista oppimisedellytyksistä riippumatta yhdenvertaiset mahdollisuudet suorittaa perustutkinto sekä sijoittua koulutuksen jälkeen työhön ja toimia yhteiskunnan jäsenenä. Oppilaitoksissamme on useita henkilöitä, jotka voivat tarjota tukea opiskelijoille. Opiskeluhuollon yhteystiedot löydät esitteestämme.

Opiskelijalla on oikeus saada eri oppimisympäristöissä sellaista opetusta ja ohjausta, joka mahdollistaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamisen sekä tukee opiskelijoiden kehitystä hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi.


Perustutkinto-opiskelijalla on oikeus saada opiskeluhuollon palveluita. Opiskeluhuolto  tarkoittaa opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Opiskelijahuollossa edistetään mielenterveyttä ja ehkäistään syrjäytymistä. Lisäksi sen avulla tuetaan oppimista sekä tunnistetaan, lievennetään ja ennaltaehkäistään mahdollisimman varhain oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia ja opiskeluun liittyviä muita ongelmia. 

  • Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan niitä toimia, joilla koko opiskeluyhteisössä edis­tetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.  
  • Yksilökohtainen opiskeluhuolto on yksittäiselle opiskelijalle annettavia opiskeluter­veydenhuollon palveluja, opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä monialaista yksilökohtaista opis­keluhuoltoa.

    Tutustu:
  • Opiskelijan opas
  • Tukea opintoihin

Opinto-ohjausta antavat opinto-ohjaajat ja vastuuohjaajat (opettaja). Vastuuohjaaja laatii ja päivittää tutkinnon osittain yhdessä opiskelijan kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS). Ammattikampuksella on kolme päätoimista opinto-ohjaajaa, muilla toimipaikoilla on sivutoimiset opinto-ohjaajat. Opinto-ohjaaja on päävastuussa opinto-ohjauksen suunnittelusta ja toteutuksesta oppilaitoksessa.
 
Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisellä tuella tarkoitetaan opiskelijan tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyitä.

Erityisen tuen antamisen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisen ammattitaidon ja osaamisen. Erityistä tukea saavan opiskelijan osalta ammatillisen perustutkinnon perusteiden mukaista osaamisen arviointia voidaan mukauttaa laatimalla opiskelijalle yksilöllinen osaamisen arviointi. Osaamisen arviointia voidaan mukauttaa vain siinä määrin, kuin se on opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja valmiudet huomioon ottaen välttämätöntä.

Erityisen tuen antamisen tavoitteena on lisäksi edistää opiskelijan kokonaiskuntoutusta yhteistyössä kuntoutuspalveluiden tuottajien kanssa.

 


Tutustu: Vastuuohjaajan opas

Viimeksi muokattu: 1.7.2019