Valintaperusteet ja vaatimukset

  1. Etusivu
  2. Hakeutuminen koulutukseen
  3. Valintaperusteet ja vaatimukset

Valintaperusteet

Yhteishaussa perusopetuksen ja valmentavan koulutuksen päättävät hakevat perusopetuksen päättötodistuksella. Lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon suorittaneet hakevat aina lukion päättötodistuksella.

Hakijoiden pisteytys yhteishaussa

Perusopetuksen oppimäärän suorittaneet

Lukion oppimäärän suorittaneet  

Ammatillisen tutkinnon suorittaneet hakevat perustutkintoihin jatkuvassa haussa, joka mahdollistaa ympärivuotisen koulutukseen hakeutumisen. Myös yhteishaun jälkeen ilman opiskelupaikkaa olevat nuoret hakeutuvat koulutukseen jatkuvan haun kautta.

Hakijoiden pisteytys jatkuvassa haussa

· Tarve koulutukselle                             0-10 p
· Kiinnostuneisuus/motivaatio alalle        0-10 p
· Alalle suuntautuminen                         0-10 p

Tutkinnon suorittamiseen riittävä kielitaito arvioidaan alakohtaisesti.

  
Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kieli- ja oppimisvalmiuskokeet yhteishaussa 2021

Kutsumme kielikokeeseen hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi, eikä kielitaitoa voida muutoin todeta. Kielikoe järjestetään maalis-huhtikuun vaihteessa 2021. Tutustu kielitaitovaatimuksiin.

Oppimisvalmiuskokeesta ja mahdollisista soveltuvuuskokeista tiedotetaan myöhemmin.

Tutustu Sora-lakiin tämän videon avulla.

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta ammatillisessa peruskoulutuksessa ja myöhemmin työelämässä. Yhteishaun hakulomakkeessa kysytään, onko hakijalla ammatinvalintaan ja koulutukseen vaikuttavia sairauksia tai vammoja, jos opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.


Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa järjestettävät tutkinnot, joissa on terveydentilavaatimuksia:

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Logistiikan perustutkinto; kuljetuspalvelujen osaamisala

Metsäalan perustutkinto; metsäkoneenkuljetuksen osaamisala

Rakennsalan perustutkinto: maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Turvallisuusalan perustutkinto

Tutkintokohtaiset terveysvaatimukset aloittain.

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen silloin, kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.

Opiskelijaksi hakeutuvan oma kuvaus nykyhetken terveydentilastaan riittää valintatilanteessa. Opiskelijaksi hakeutuvan tulee kuitenkin antaa pyydettäessä koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Opiskelijaksi ottamisen esteettömyydestä ja opiskelijaksi ottamisen perusteista säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 27, 27 a ja 27 b §:ssä (951/2011).  

Useilla aloilla on lisäksi terveydentilasuosituksia, joihin on hyvä tutustua ennen hakeutumista opintoihin.

Hakijapalvelut

p. 040 808 5010  (ma-pe 9-15)
sähköposti: hakijapalvelut@kpedu.fi
Närvilänkatu 8, 67100 Kokkola