Valintaperusteet ja vaatimukset

  1. Etusivu
  2. Hakeutuminen koulutukseen
  3. Valintaperusteet ja vaatimukset

Valintaperusteet perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa

Yhteishaussa voivat hakea vailla toisen asteen tutkintoa olevat. Perusopetuksen ja valmentavan koulutuksen päättävät hakevat perusopetuksen päättötodistuksella.

Lukion oppimäärän suorittaneet eivät voi hakea perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa. Lukion suorittaneet hakevat ammatilliseen koulutukseen jatkuvassa haussa.

Hakijoiden pisteytys yhteishaussa 2023

Perusopetus suoritettu 2023 tai 2022                  6 pistettä
tai
Valmentava koulutus suoritettu 2023 tai 2022     6 pistettä
Yleinen koulumenestys                                      1-16 pistettä
Painotettavat arvosanat                                     1-8 pistettä
1. Hakutoive                                                         2 pistettä

Lisätietoa yhteishaun valintaperusteista ja pisteytyksestä Opintopolussa.


Harkintaan perustuva valinta

Oppilaitos voi valita hakijan erityisen syyn perusteella harkintaan perustuvan valinnan kautta valintapisteistä riippumatta. Harkintaan perustuvan valinnan kautta hakeminen merkitään yhteishaun hakulomakkeelle ja liitteet sekä selvityslomake toimitetaan hakuajan loppuun mennessä (21.3.2023) jokaisesta harkintaan perustuvan valinnan hakukohteesta Keski-Pohjanmaan ammattiopiston hakijapalveluihin.

Harkintaan perustuvan valinnan syitä voivat olla:

Oppimisvaikeudet

Sinulla on todettu oppimisvaikeuksia, jotka ovat vaikuttaneet opintomenestykseen perusopetuksessa.

Sosiaaliset syyt

Sinulla on omaan tai perheen tilanteeseen liittyviä erityisiä syitä, jotka ovat vaikuttaneet heikentävästi opintomenestykseen perusopetuksessa.

Todistusten vertailuvaikeudet / koulutodistuksen puuttuminen

Sinulla ei ole suomalaista peruskoulun päättötodistusta (esim. sinulla on ulkomainen todistus / olet opiskellut kotiopetuksessa, etkä saa perusopetuksen päättötodistusta).

Yksilöllistetty oppimäärä äidinkielessä ja matematiikassa

Voi tulla valituksi ainoastaan harkintaan perustuvan valinnan kautta, jos
  1. sinulla ei ole suomalaista perusopetuksen päättötodistusta.
  2. sinulla on perusopetuksen päättötodistuksessa yksilöllistetty oppimäärä äidinkielessä ja matematiikassa.


Tarvittavat liitteet harkintaan perustuvaa valintaa varten

Kun olet hakenut yhteishaun harkintaan perustuvassa valinnassa, tarvitaan hakemuksesi liitteeksi tiettyjä asiakirjoja. Liitteeksi toimitettava selvityslomake sekä ohje muista tarvittavista liitteistä löytyy täältä.

HUOM! Jokaiseen haettavaan perustutkintoon on oltava omat liitteet ja selvityslomake.

Asiakirjat toimitetaan Keski-Pohjanmaan ammattiopiston hakijapalveluihin 21.4.2023 mennessä joko postitse osoitteeseen

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Hakijapalvelut, Harkintaan perustuva valinta
Närvilänkatu 8

67100 Kokkola

tai turvasähköpostilla osoitteeseen 

https://www.turvaposti.fi/viesti/hakijapalvelut@kpedu.fi Harkintaan perustuvassa valinnassa hakeneet kutsutaan huhtikuussa järjestettävään oppimisvalmiuskokeeseen sekä toukokuussa tapahtuvaan haastatteluun, johon alaikäisen huoltaja voi tulla mukaan.Urheilijan ammatillinen koulutus

Tietoa hakemisesta ja valintaperusteista löydät täältä.

Yhteishaun soveltuvuuskokeet

Soveltuvuuskoe järjestetään kasvatus- ja ohjausalan, sosiaali- ja terveysalan ja turvallisuusalan perustutkintoon sekä maatalousalan perustutkintoon, eläintenhoidon osaamisalalle. Soveltuvuuskokeeseen kutsutaan kaikki hakijat, joilla on alalle riittävä kielitaito. Valintaperusteet jatkuvassa haussa

Ammatillisen tutkinnon tai lukion suorittaneet hakevat perustutkintoihin jatkuvassa haussa, joka mahdollistaa ympärivuotisen koulutukseen hakeutumisen. Myös yhteishaun jälkeen ilman opiskelupaikkaa olevat nuoret hakeutuvat koulutukseen jatkuvan haun kautta.

Opiskelijavalinnan tekemiseksi hakijat haastatellaan. Haastattelussa hakijat pisteytetään seuraavasti:

· Tarve koulutukselle                               0-10 p
· Kiinnostuneisuus/motivaatio alalle        0-10 p
· Alalle suuntautuminen                          0-10 p

Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot ovat alan ammattilaisten tutkintoja, joissa edellytetään lisäksi riittäviä pohjatietoja ja -taitoja.

Tutkinnon suorittamiseen riittävä kielitaito arvioidaan alakohtaisesti.

  
Jatkuvan haun kielikoe

Kutsumme kielikokeeseen hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi, eikä kielitaitoa voida muutoin todeta. Tutustu alakohtaisiin kielitaitovaatimuksiin. Tutustu kielitaidon tasojen kuvausasteikkoon.

SYKSY 2022 kielikoepäivät:

maanantaina 12.12.2022

KEVÄT 2023 kielikoepäivät:

maanantaina 9.1.2023

maanantaina 6.2.2023

maanantaina 6.3.2023

maanantaina 3.4.2023

maanantaina 8.5.2023

maanantaina 5.6.2023

Kielikoe alkaa aina klo 8, kielikokeeseen kutsutut haetaan ammattiopiston infosta osoitteesta Närvilänkatu 8, 67100 Kokkola.

Jatkuvan haun soveltuvuuskokeet
Soveltuvuuskoe järjestetään kasvatus- ja ohjausalan, sosiaali- ja terveysalan  ja turvallisuusalan perustutkintoon. Soveltuvuuskokeeseen kutsutaan kaikki hakijat, joilla on alalle riittävä kielitaito.


Urheilijan ammatillinen koulutus

Tietoa hakemisesta ja valintaperusteista löydät täältä.


Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta ammatillisessa peruskoulutuksessa ja myöhemmin työelämässä. Yhteishaun hakulomakkeessa kysytään, onko hakijalla ammatinvalintaan ja koulutukseen vaikuttavia sairauksia tai vammoja, jos opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.

Terveydentilavaatimuksista säädetään ns. SORA-laissa. Tutustu SORA-lakiin tämän videon avulla.


Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa järjestettävät tutkinnot, joissa on terveydentilavaatimuksia:

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Logistiikan perustutkinto; kuljetuspalvelujen osaamisala

Metsäalan perustutkinto; metsäkoneenkuljetuksen osaamisala

Rakennusalan perustutkinto: maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Turvallisuusalan perustutkinto

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen silloin, kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.

Opiskelijaksi hakeutuvan oma kuvaus nykyhetken terveydentilastaan riittää valintatilanteessa. Opiskelijaksi hakeutuvan tulee kuitenkin antaa pyydettäessä koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Opiskelijaksi ottamisen esteettömyydestä ja opiskelijaksi ottamisen perusteista säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 27, 27 a ja 27 b §:ssä (951/2011).  

Useilla aloilla on lisäksi terveydentilasuosituksia, joihin on hyvä tutustua ennen hakeutumista opintoihin.Lisätietoa valintaperusteista ja vaatimuksista:

Hakijapalvelut

p. 040 808 5010  (ma-pe 9-15)
sähköposti: hakijapalvelut@kpedu.fi
Närvilänkatu 8, 67100 Kokkola