Toiminta

Vastuu laatutyöstä

Laadun kehittämisen vastuu on jaettu koulutusyhtymän johdolle ja tulosalueiden johtotiimien tehtäviin kuuluukin toiminnan jatkuva kehittäminen ja laadun varmistaminen. Laadukkaasti tehtävää arjen työtä ei voi kuitenkaan ulkoistaa johdolle ja siksi jokainen henkilökuntaan kuuluva vastaa viime kädessä itse omaan työtehtäväänsä kuuluvan toiminnan laadusta. Jokainen koulutusyhtymän palveluksessa oleva on oman työnsä laatupäällikkö!


Intranet

Henkilökunnan tukena laadukkaan toiminnan toteuttamisessa toimii koulutusyhtymän intranet ja sinne rakennettu sähköinen toimintakäsikirja. Käsikirjaan on koottu keskeiset toiminnan kuvaukset, toimintaohjeet ja suunnitelmat, joita henkilökunta tarvitsee päivittäisessä työssään. Toimintakäsikirja sisältää myös kuvaukset käytössä olevista laadunhallinnan menetelmistä ja palautejärjestelmistä sekä laatujärjestelmästä saatavista tuloksista.


Laatuverkostot

Koulutusyhtymä kuuluu koko Pohjois-Suomen kattavaan laatuverkostoon, Laatusampoon. Verkosto koostuu laadun kehittämisen eri vaiheissa olevista koulutuksen järjestäjistä. Verkostoitumisen keskeisenä tavoitteena on tunnistaa ja siirtää laadunhallinnan hyviä käytäntöjä eri oppilaitosten välillä. Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta verkoston toimintaan.

Nuorten ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijapalautekyselyt on toteutettu OPIX-verkoston mukaisina kyselyinä. OPIX-verkostoon kuuluu yli 10 ammatillista koulutuksen järjestäjää eri puolelta Suomea ja verkosto laajenee jatkuvasti. Vuonna 2014 OPIX-verkoston yhteisiin opiskelijakyselyihin vastasi jo yli 17 000 nuorta ympäri Suomea. Keskeisin hyöty on tulosten vertailtavuudessa.


Toiminnan arviointi

Toiminnan arvioinnin perusmenetelmänä on EFQM, Euroopan laatupalkintokriteeristöön pohjautuva toiminnan kuvauksiin ja arvionteihin perustuva toimintamalli. Koulutusyhtymä osallistuu Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toteuttamiin arviointeihin ja pyrkii hyödyntämään niiden tuloksia omassa kehittämistyössään. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistyksen AMKE ry:n tunnuslukutietokantaa hyödynnetään strategisessa suunnittelussa ja vertailtaessa tunnuslukuja suhteessa muihin koulutuksen järjestäjiin.