Kälviä Arts -taidelinjat

Tavoite

Kälviä Arts kansanopistolinja 43ov/40op

Keski-Pohjanmaan kansanopiston Kälviä Arts-linja on taideopintoja tarjoava vuoden pituinen kansanopistolinja. Opinnot on suunnattu yli 16-vuotiaille, taiteesta ja kulttuurista tai taiteen soveltamisesta kiinnostuneille opiskelijoille. Kansanopistolinja ei itsessään anna ammatillista pätevyyttä, mutta valmentaa hyvin alan jatko-opintoihin ja auttaa tutkimaan omaa tulevaisuutta taiteen parissa. Opintoihin on myös mahdollista lisätä erilaisia tutkinnon osia esim. Kasvatus-ja ohjausalan tai Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnoista.

Kansanopistolinja on maksullinen opiskelijoille. Viikon hinta on 60€/vko (2220€/vuosi) sisältäen opetuksen, opetusmateriaalit ja lounaan opetuspäivinä tai 100€/vko (3700/vuosi) sisältäen asumisen, kolme ruokailua päivässä, opiskelut ja materiaalit. Suorittamalla tutkinnon osia muista Kälviällä tarjottavista opinnoista, opintomaksut hieman alenevat. Koululla voi halutessaan asua asuntolassa ja yli 17 vuotiaat voivat hakea Kelan opintotukea ja asumislisää.

Linjalla on mahdollisuus rakentaa oman näköinen kokonaisuus valitsemalla perusopinnot tanssin, sirkuksen, kuvataiteen tai/ja teatterin suuntautumisista ja opiskella lisäksi monitaiteisesti Soveltavan taiteen, Ympäristötaiteen, Kokemuksellisen taiteen ja Produktioiden kokonaisuuksista valitsemiaan osia. Kansanopisto-opinnoissa opiskelijoiden monipuolinen ja yksilöllinen ohjaus ja yhteisöllinen asuminen tukevat elämänhallintaa.

Opiskelu tapahtuu arkipäivisin 25h/vko Keski-Pohjanmaan kansanopiston tiloissa Kälviän keskustassa sijaitsevissa tiloissa. Opintoja on valittavissa vapaavalintaisesti myös joinain viikonloppuina. Opinnot ovat hyvin käytännönläheistä projektiopiskelua, ja teoriaopinnot on sisällytetty oppitunteihin työpajojen yhteydessä. Opiskeluissa otetaan huomioon opiskelijoiden erilaiset elämäntilanteet ja voimavarat ja opintoja voi suorittaa myös omassa tahdissa valitsemalla vain tietyt opinnot omaan lukkariin.

Opinnot ovat laadukasta nykytaideopetusta ja teknisten taitojen harjoittelun lisäksi opiskelija saa paljon käytännön kokemusta oman ilmaisun laajentamiseen. Opettajat ovat oman taiteenlajinsa tekeviä taiteilijoita ja verkostoidut jo opintojen aikana taiteen kentälle. Opintoihin ei ole pääsykokeita, vaan kansanopistolinjalle opiskelijat valitaan hakujärjestyksessä. Linjan maksimiopiskelijamäärä on 20. Pääsyvaatimuksena on kiinnostus taiteen tekemiseen tai oppimiseen ja elämäntilanne, joka mahdollistaa 5 tunnin opiskelun arkipäivittäin. Haku lukuvuodelle 2021-22 päättyy 23.6.2021, jonka jälkeen järjestetään tarvittaessa jatkohaku 30.7.2021 saakka. Opiskelupaikat on vahvistettava 3.8.2021 mennessä ja koulu alkaa 16.8.2021. Vapaita opiskelupaikkoja voi kysellä jatkuvan haun kautta ympäri vuoden.

Tilat

Keski-Pohjanmaan kansanopisto sijaitsee luonnonläheisellä paikalla Kälviällä. Kälviä on pieni sivukylä n. 20 kilometriä merenrannalla sijaitsevasta kulttuurikaupunki Kokkolasta. Opiston alue on turvallinen ja tasa-arvoinen ympäristö, jossa voi kokeilla itsenäistä asumista ja opiskelua tai pohtia rauhassa elämän suuntaa. Asuntolassa asutaan 1-2 hengen huoneissa ja jaetaan yhteiset keittiö-, oleskelu- ja pesutilat. Asuntolassa on mahdollisuus asua myös viikonloppuisin. Asuntolaohjaaja on paikalla iltakymmeneen asti ja ruokalasta saa valmiin ruuan kolme kertaa päivässä (myös monipuolisesti erikoisruokavaliot). Opiskelijoiden käytössä on pyykinpesukone ja kuivaustilat. Rakennukset ovat vanhoja, mutta opiston alueen läpi virtaava joki, puistot, rannassa oleva kota, rantasauna, nuotiopaikat ja iltaisin ja viikonloppuisinkin opiskelijoiden käytössä olevat opiston liikuntasalit, televisiohuone, polkupyörät, kuntosali ja pleikkari, tanssimatot, kiipeilyseinä, teatteri- ja sirkusvälineet sekä valokuvaus- ja ateljeetilat lisäävät opiskelun ja asumisen viihtyvyyttä. Koulua on mahdollisuus käydä myös kotoa käsin ja opiston lähellä on usein myös edullisia vuokra-asuntoja omaa rauhaa enemmän kaipaaville.Arvopohja

Kansanopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. Jokainen yksilö on ainutlaatuinen ja hän rakentaa omaa yksilöllistä identiteettiään sekä vastuullista toimijuuttaan yhteiskunnassa. Koulutuksessa kaikkia opiskelijoita kohdellaan tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti.

Kälviä Artsin opetus perustuu demokraattiseen, kestävän kehityksen pedagogiaan, jonka ekofenomenologinen ote ulottuu rationaalisen tiedon lisäksi aistien maailmaan, tukien opiskelijan kokonaisvaltaista maailmasuhdetta ja kuulumista luontoon tasavertaisena ei hallitsevana osana. Opettajien toiminnassa korostuu ohjauksellisuus, ymmärrys ja kyky tukea opiskelijoiden erilaisiin lähtökohtiin perustuvia ja yksilöllisesti eteneviä oppimisprosesseja. Opettajan ja opiskelijan dialogisessa kohtaamisessa on lähtökohtana avoimuus, läsnäolo, tasavertaisuus, luottamus, keskinäinen kunnioitus ja hyväksyntä. Opintojen sisältöjen ja tavoitteiden rakentamisessa keskitytään edesauttamaan yksilön hyvinvointia vahvistamalla yhteyttä itsen lisäksi sekä ympäröivään luontoon että tasa-arvoiseen yhteisöön. Ihminen nähdään kokonaisvaltaisena, luovana, tiedostavana ja empaattisena.

Taiteen opinnoissa keskitytään teknisten suoritusten harjoittelun lisäksi esteettiseen, moniaistiseen havainnointiin, omien ilmaisukeinojen monipuoliseen etsintään ja tietoisuustaitojen ja kriittisen ajattelun kasvuun. Tuemme opiskelijoiden elämää monin eri tavoin ja pyrimme sanomaan pääosin ein sijaan kyllä. Painotamme opinnoissa kokemuksiin pohjautuvaa kehollista tietoa ja moniaistisuutta taiteen tekemisessä, jolloin opiskelijan oma ilmaisu ja kokemus maailmasta laajenee ja voimistuu.

Sisältö

Opintojen rakenne

Opintojen ohjaus
Kaikille opiskelijoille yhteiset ryhmä- ja henkilökohtaiset ohjaustunnit sekä itsenäistä työskentelyä yhteensä 4 ov.

Perusopinnot
Opinnoista valittavissa maanantaista keskiviikkoon joko yhden tai useamman taiteen alan opintoja yhteensä 15 ov.

Kuvataide
Sirkus
Tanssi
Teatteri

Täydentävät opinnot
Perusopintoja voi täydentää joko kädentaitojen tai kehon huollollisten opintojen kursseilla, jotka sijoittuvat aamu ja iltatunteihin yht 4 opintoviikkoa.

Kädentaidot
Kehonhuolto ja hallinta

Syventävät opinnot
Perusopintojen lisäksi opiskelijat suorittavat lähinnä torstai ja perjantai päivisin sekä osittain viikonloppuisin monitaiteisia ympäristö- ja yhteisötaiteen, sekä ekspressiivisiä, kokemukseen perustuvia opintoja ja rakentavat vuoden aikana produktioita ja harjoittavat omaa esiintyjyyttä sekä opiskelevat kulttuurihyvinvointiin liittyviä taiteen soveltamisen opintoja.

Ympäristötaide 5 ov
Kokemuksellinen taide 5 ov
Produktiot 5 ov
Soveltava taide 5 ov


Lisäksi kansanopistovuoden aikana on mahdollisuus suorittaa ammatillisia tutkinnon osia tai tutkinnon osia pienempiä kokonaisuuksia tutkinnon perusteiden mukaan. Esimerkiksi:

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta
Ilmaisun ohjaaminen 20 osp
Liikkumisen ohjaaminen 15 osp
Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen 20 osp
Tukea tarvitsevien ohjaaminen 20 osp

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnosta
Kuvallinen ilmaisu ja havainnointi 15osp
Valokuvataiteen toteuttaminen 15 osp
Teos- tai tuotekokonaisuuden toteuttaminen ja esille asettaminen 15 osp

Lisätietoja

Lisätietoja linjasta https://www.kpedu.fi/kalvia_arts

Instagram @kälviäarts
Facebook Kälviä Arts – Keski-Pohjanmaan Kansanopiston taidelinjat

Lisätietoja: info.kansanopisto@kpedu.fi

Yhteystiedot

Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Opistontie 1, 68300 KÄLVIÄ


Hakijapalvelut

Puhelin: 040 808 5010

Keski-Pohjanmaan kansanopistosta löytyy ihanteellinen oppimisympäristö, joka tukee yhteisöllisyyttä, ja jossa kaikki oppivat toisiltaan. Siellä opitaan arvostamaan, ymmärtämään ja suvaitsemaan myös erilaisuutta. Osalle opiskelu on tietynlainen pysähtymisen paikka, kun taas toiset ovat kehittämässä osaamistaan ja ammattitaitoaan.

Lue lisää

Kokkolalaista Anders Lillhongaa on aina kiinnostanut tanssi ja kehollisuus. Hakeutuminen tanssialalle kuitenkin vei aikansa.

Lue lisää

Taideaineet ja käsillä tekeminen ovat aina kiinnostaneet valokuvaajan ammattitutkinnon keväällä suorittanutta Jenni Rajaniemeä. Linssin läpi maailmaa tutkiva valokuvaaja unelmoi omasta kuvaamosta, ja tutkinnon myötä haaveet ovat askelta lähempänä.

Lue lisää