Esimerkkejä lean-menetelmistä 

Gemba-/hukkakävely: kävellään ja havainnoidaan työntekijöiden työtä, toimintatapoja ja työympäristöä, usein kävelyn kuluessa löydetään kehitettäviä asioita.

Jatkuva parantaminen eli Kaizen: tarkoittaa toiminnan jatkuvaa ja systemaattista kehittämistä. Ajattelumallin mukaisesti jokainen työntekijä on vastuussa tuotteen/toiminnan laadusta ja sen kehittämisestä. Esimerkiksi työpajoihin kootaan tiimi ratkaisemaan tunnistettuja ongelmia ja yhdessä sekä johdon tuen avulla kehitetään niihin ratkaisut tarvittavine resursseineen. 

Kanban: Tarkoituksena on hallita prosessissa olevan keskeneräisen työn määrää ja ohjata tuotantoa kanban-taulujen avulla. Niistä ilmenee, paljonko keskeneräisiä töitä/tuotantoa on meneillään ja pyritään rajoittamaan sen määrää ja vähentämään ylikuormitusta. Työvaiheita ja -tehtäviä voidaan visualisoida post-it-lappujen avulla. Taululta havaitaan nopeasti ruuhkautuvat työvaiheet ja töiden jakautuminen työtekijöiden välillä. 

Visualisointi: Henkilöstö laatii visuaalisia työohjeita, havainnollistaa työtehtäviä tai toimenpiteitä valokuvilla, julisteilla tai teipeillä. Yleensä kuva auttaa nopeammin ymmärtämään tarvittavia työvaiheita tai -ohjeita kuin saman asian esittäminen tekstimuodossa. Työkalujen käyttötarkoitus tai sijainti voidaan selventää värikoodein tai kirjain-/numerotunnuksin. 

VSM (Value Stream Mapping): Arvovirtakuvaus, jossa esitetään materiaalin/informaation nykyinen virtaus ja selvitetään prosessien läpimenoajat. Tämä perustuu käsitykseen siitä, että läpimenoajan parantamiseksi on kehitettävä prosesseja. Nykytilakuvauksen ja hukan tunnistamisen jälkeen on määriteltävä tavoitetilan prosessi ja se kuvataan visuaalisesti. 

A3: Kehitettävät asiat esitetään A3-kokoisella paperilla siten, että siinä jaotellaan ongelmat, sen aiheuttajat, nyky- ja tavoitetilat, tarvittavat toimenpiteet ja seuranta vastuuhenkilöineen. Lisäksi kannattaa määritellä mittarit ja huolehtia siitä, että uusi toimintamalli saadaan vakiinnutettua. 

5- ja 6S: Työkalu, jonka avulla siisteyden ja järjestyksen kehittämisestä ja ylläpidosta huolehditaan. 5S koostuu viidestä ja 6S kuudesta toiminnosta – sortteeraus (sort), systematisointi (store), siivous (shine), standardointi (standardize), seuranta (sustain). 6S-työkalussa on huomioitu lisäksi turvallisuus (safety). Toisaalta turvallisuuden voidaan katsoa kuuluvan olennaisena osana 5S:ään, jota siksi ei tarvitsisi erikseen nimetä.