voimastartti

  • 01
  • 02
  • 03

Voimastartti

 VALMISTELU.  Ennen valmennusjaksoja nuoren kanssa sovitaan haastattelut, tehdään laaja tilannekartoitus ja tavoitteiden asettaminen yhteistyössä lähettävien ohjaushenkilöiden (esim. kuraattori, opinto-ohjaaja, erityisopettaja) kanssa. Opiskelija haastatellaan moniammatillisen työryhmän toimesta ennen valmennusjakson alkua. Alaikäisen huoltaja ja mahdollinen muu opiskelijan tukiverkosto kutsutaan mukaan opiskelijan luvalla. Valmennuksessa olevat opiskelijat voivat pysyä oman perustutkintonsa opiskelijoina valmennuksen ajan. Haastattelujen ja tilannekartoituksen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus lähteä tutustumaan toimintaan ja ohjaaviin henkilöihin yksilövalmennuksen ja VOIMASTARTIN avulla.  Opiskelija voi käydä VOIMASTARTISSA oman henkilökohtaisen suunnitelmansa mukaisesti. Tavoitteena on päästä pois kotoa ja saada päivärytmiä kuntoon. Sopii opiskelijoille, joilla on erityisen tuen suunnitelma ja kuntoutussuunitelma tai jotka ovat sairauslomalla. Koehenkilö voi olla myös sellainen nuori, joka odottaa pääsyä tukipalveluihin toimintakyvyn arviointia varten ja ei ole sairauslomalla.

VOIMASTARTISSA jatketaan toimintakyvyn arviointia, asetetaan tavoitteita ja parannetaan elämän ja arjen hallinnan taitoja sekä otetaan toimintaa mukaan tarvittava verkosto ja kuntoutuspalvelut. Toiminnan avulla mahdollistetaan opinnoissa pärjäämisen tiellä olevien esteiden löytäminen ja poistaminen, elämänlaatua ylläpitävä elämänhallinta, palveluohjaus ja verkostotyö.

Yksilövalmennuksella tuetaan kokonaisvaltaisesti oppilaan opiskelijan, työttömän toimijuutta, hyvinvointia, sosiaalista vahvistumista sekä tarvittavia elämän/arjen taitoja. Yksilövalmennuksen kautta toteutuvat vierellä kulkemisen periaatteella toteutetut tukiratkaisut. Yksilövalmennusta toteuttava henkilö toimii kohdehenkilön äänitorvena ja asioiden edistäjänä palveluverkostossa ja saattaa hänet tarvittavan tuen piiriin. Yksilövalmennus voidaan kohdentaa ensisijaisesti akuuttia tukea tarvitseville tilanteen kartoittamiseksi ja purkamiseksi,  keskeytysriskissä oleville kokoamaan tarvittavia tukiratkaisuja kokonaisvaltaisesti opiskelijan ympärille tai  edistämään opintonsa väliaikaisesti keskeyttäneiden opiskelijoiden uudelleen kiinnittymistä opintoihinsa.

Opiskelija voi voimaannuttuaan siirtyä VOIMASTARTISTA takaisin opintojen pariin tai todennäköisemmin mukaan VOIMAVARAVALMENNUKSEN toimintaan. Valmentaja ja Ammattikoutsi ovat tämän toimintaosion toteuttajia yhdessä verkoston kanssa. Tässä osiossa ei olla kovin pitkään, kun tilanne on selvitetty ja suunnitelma ja tukipalvelut ovat toteutusvaiheessa siirrytään seuraavaan vaiheeseen.

Sosiaalisten tilanteiden ahdistuksen tueksi.

Ruori ohje

Kuntoutuksella toimintakykyä

Kootut verkoston palvelut

Poissaolojen syiden kartoitus

Kartoitus

Hankkeen tukena