Tiedolla johtaminen

  • 01
  • 02
  • 03

Tiedolla johtaminen

Hankkeen aikana kerätään tietoa tuen tarpeen tunnistamisesta eri kanavaien kautta ja kuvataan kohdennetut tukikeinot erilaisia tukikeinoja tarvitsevien opiskelijoiden tukemiseksi eri asiakasryhmät huomioiden. Kuvataan erilaista dataa siitä millaiset tekijät voivat lisätä keskeyttämisen riskiä ja kertoa mahdollisesta kasvaneesta tuen tarpeesta. Kiinnitetään huomiota siihen missä opiskelun vaiheessa opiskelijoiden riskit lopettaa opinnot lisääntyvät, jotta osataan käynnistää tukikeinoja erityisesti näissä kohdissa.

Seurantatietoja keräämällä tehdään myös näkyväksi se muutos, joita tukikeinoilla on saatu aikaan. Näin voidaan varmistua tukikeinojen toimivuudesta ja perustella niiden käyttöä myös jatkossa. Tämä kytkee toimien toteutumisenedellytykset oppilaitoksen toimintakulttuuriin ja rakenteellisiin tekijöihin. Kuvataan panos, teko tai tuotos, mitattava tehty työ, toteutettavat tukikeinot, vaikutus sekä vaikuttavuus: Tässä yhteydessä muutoksen tuottama todennettu hyöty suhteessa opiskelijoiden hyvinvointiin ja oppilaitostalouteen. Selvitetään saavutetaanko asetettu tavoite käytetyillä keinoilla eli onnistutaanko tukikeinojen kohdentamisella ja käytetyillä tukikeinoilla vähentämään pudokkuutta ja vahvistamaan opiskelijoiden hyvinvointia. Jos tässä onnistutaan, toiminta on vaikuttavaa ja tulokset näkyvät positiivisesti myös oppilaitostaloudessa

Hankkeessa pilotoidaan myös Diakin tutkijoiden kehittämää 3X10D®-elämäntilannemittaria, se tarjoaa ratkaisuja kohdehenkilöiden elämäntilanteen ja palvelujen vaikuttavuuden parempaan ymmärtämiseen, käyttäjälähtöiseen palvelujen kehittämiseen sekä asiakastyön systematisointiin. Mittarin avulla tuotetun tiedon hyödyt ovat konkreettisia.

Kaikki hankkeen toimijat osallistuvat tähän.