EVE- Edelläkävijyyttä ja Eväitä työurien pidentämiseen

EVE- Edelläkävijyyttä ja Eväitä työurien pidentämiseen -hanke on saanut lisärahoitusta sekä kehittämistyöhön että koulutuspalveluiden toteuttamiseen. Myös jatkoaikaa on myönnetty, kaksi kertaa. Hankkeen uusi kokonaisbudjetti on 1 585 175 euroa (EU ja valtio 1 335 153 euroa, kunnat 105 022 euroa ja yritykset 145 000 euroa).

Jatkohankkeen uusin päättymisajankohta on 12/2020; Kehittämishankkeen käytännön toimenpiteet päättyvät 06/2020 mennessä ja koulutushankkeen yhteishankinnan TäsmäKoulutukset 09/2020. COVID-19 vaikuttaa em. siten, että kaikki hankkeen toimenpiteet päätetään 06/2020 menneessä.

Jatkohanke on edelleen kehittämis- ja koulutushanke, jonka lähtökohtana on tukea alueen yrityksiä ja työyhteisöjä niiden muutos- ja kehittämishaasteissa. Tavoitteita painotetaan kuitenkin jo saatujen EVE-kokemusten pohjalta. Niinpä jatkohankkeen kokeilu- ja pilottitoiminnan sekä Yhteishankinnan TäsmäKoulutuksen tavoitteena on saada yrityksiä ja työyhteisöjä näkemään ja arvottamaan henkilöstövoimavarat ja niihin kohdennettu laatutyö yrityksen kannattavuuden, kestävän kasvun, kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin menestystekijänä.

Jatkohankkeessa kehittämis- ja koulutustoiminta kohdistetaan nimenomaan henkilöstötuottavuutta tukevaan HR-toimintaan ja sen laatutyöhön sekä työssä olevien työelämävalmiuksien tukemiseen. Tavoitteena on yritys- ja työyhteisökumppanien kanssa toteutettavien kokeilujen ja pilottien sekä kehitettävän EVE-tavoitteiden mukaisen Yhteishankinnan Täsmäkoulutuskonseptin kautta:

· edistää HRQ-toimintamallien, käytäntöjen sekä niiden laadun kehittämistä

· lisätä HRQ -osaamista ja valmiuksia käynnistää em. liittyvää kehittämistyötä

· innostaa ja aktivoida työyhteisöä osallistavan, innovatiivisen toimintakulttuurin kehittämiseen

· lisätä työssä olevien työelämävalmiuksia; osaamista, työurasuunnittelua ja näin parantaa edellytyksiä sekä työurien pidentämiseen että ammatilliseen liikkuvuuteen

· luoda alueelle em. työtä tukeva koulutus- ja innovaatioympäristö (tuottavuusklinikka), palvelukonseptit sekä asiantuntija- ja yhteistyöverkostot

Määrälliset tavoitteet on myös päivitetty: yrityksiä 50, henkilöosallistujia 380 ja koulutuspäiviä 5700.

Julkinen sektori ei ole enää kohderyhmää.

HANKKEEN PERUSTIEDOT

Hankkeen päärahoittaja

Keski-Suomen ELY-keskus, yhdyshenkilö/esittelijä Jouni Kytösaari

Ohjelma ja toimintalinja

Ohjelma: Manner Suomen ESR

Toimintalinja: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, 3.7.1

Erityistavoite: Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Hanketyyppi: hanke, jossa on henkilöitä varsinaisena kohderyhmänä

Projektin toteutusaika ja toteutusalue

01/2015–12/2017 Kokkolan ja Kaustisen seutukunnat

Hakija

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä/ Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus

Yhdyshenkilö: projektipäällikkö Iiris Niemonen 044 7250 801, iiris.niemonen(at)kpedu.fi

Kohderyhmä

· Ensisijaisesti tuottavuuden ja hyvinvoinnin edistämistoimia tarvitsevat eri toimialojen yritykset ml. maaseututoimialat ja työyhteisöt sekä niiden työntekijät

· Välillisesti myös em. kohderyhmälle palveluja tuottavat yritykset ja organisaatiot

· Hankkeeseen pyritään saamaan mukaan 30-40 yritystä tai työyhteisöä ja n. 150-250 osallistujaa, työntekijää näistä osallistuvista yrityksistä tai työyhteisöistä.

Hankkeen taustaa

Hanke on osa laajempaa alueellista ”Tuottavuutta työelämän laadulla ja hyvinvoinnilla” –kokonaisuutta (liite 2). Tavoitteena on alueellisesti olla mukana edistämässä kansallista Työelämä 2020 –ohjelmaa ja sen tavoitetta ”Suomessa Euroopan paras työelämä 2020”. ks. www.työelämä2020.fi

Hankekokonaisuuden tavoitteena on kiinnittää huomioita yritysten ja työyhteisöjen työhyvinvoinnin ja työelämän laadun merkitykseen erityisesti tuottavuuden tekijänä ja käynnistää eritasoista kehittämistyötä kokonaisuuteen liittyvillä eri hankkeilla.

ESR-hanke ”Edelläkävijyyttä ja Eväitä työurien pidentämiseen” on tässä hankekokonaisuudessa osa, joka tarjoaa nimenomaan koulutus- ja kehittämispalveluja yritysten ja työyhteisöjen hyödynnettäväksi em. tavoitetta tukemaan.

Lähtökohdat

Hankkeen lähtökohtana on tukea alueen työelämää (yrityksiä, työyhteisöjä ja niiden työntekijöitä) muutostilanteissa ja edistää työpaikkojen säilymistä. Keskeistä on huomion kiinnittäminen mm. tuottavuuteen, työelämän laatuun ja hyvinvointiin,

uudistumiseen, muutosten läpiviemiseen, työurien pidentämiseen, ammatilliseen liikkuvuuteen.

Tavoitteet

· Lisätä yritysten ja työorganisaatioiden valmiuksia muutosprosessien hallintaan

· Parantaa työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta ja työhön kiinnittymistä

· Kehittää mm. hyvinvointipalveluja tuottavien palveluntuottajien kokonaisvaltaista, asiakaslähtöistä ja ennakoivaa palvelutoimintaa ja -tarjontaa em. tavoitteiden saavuttamiseksi

· Seurata ja arvioida osallistuvien yritysten muutosprosesseja - toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuutta sekä hyvinvoinnin että tuottavuuden näkökulmista

Toimenpiteet

· Yritys- ja työyhteisökohtaiset analyysit ja analysointimenetelmien pilotointi

· Suunnitelmalliset ja tavoitteiset kehittämis- ja koulutusprosessit

· Yritysten, työyhteisöjen, mutta myös palveluntuottajien valmiuksia ja osaamisen kehittämistä tukevat koulutustoimenpiteet ja muu tavoitteita tukeva asiantuntija- ja kehittämistyö

· Toimenpiteiden ja palveluiden vaikuttavuuden arviointi

Tulokset

Osallistuneissa työyhteisöissä ja yrityksissä;

· On vahvistettu ja lisätty ymmärrystä, seuranta- ja arviointitapoja sekä kehittämis- ym. valmiuksia ja osaamista tavoitteiden mukaisessa toiminnassa (johto, esimies, työntekijä)

· On luotu toimivia käytäntöjä esim. työurien pidentämiseen, työhyvinvointiin, työelämän laatuun, muutosprosessin hallintaan

· On saatu seurantatietoa hankkeen aikana käynnistetyissä seurattavaksi ja arvioitavaksi sovituissa asioissa ja osataan hyödyntää tätä tietoa eri tarkoituksiin

· Osataan jatkossa hyödyntää monipuolisemmin ja tavoitteisemmin erilaisia palveluja omissa muutos- ja kehittämisprosesseissa

Palvelutuottajien osalta;

· Toimintaa ja tarjontaa on uudistettu, saatu kehitettyä niiden kokonaisvaltaisuutta, asiakaslähtöisyyttä ja proaktiivisuutta

· Luotu yhteistyömalleja asiakkaiden ja palveluntuottajien välille

· Luotu edellytyksiä palveluntuottajien yhteistyölle

Hankkeen budjetti

Hankekokonaisuus koostuu sekä kehittämishankkeesta sekä ELY:n rinnakkais-/toimenpidehankkeesta. Toimenpideosuus sisältää ns. työvoimapoliittiset palvelut ja koulutukset.

Kehittämishankkeen ja toimenpidehankkeen koulutusten budjetti on yhteensä 670 180 euroa seuraavasti jakautuen:

· kehittämishankeosuus 520 180 €

· koulutukset 150 000 €

Alla linkit myös julkiseen tiivistelmäkuvaukseen:
EVE- kehittämishanke
EVE-rinnakkaishanke