Polunavaus ja jatkuva haku

  • EU:n Vipuvoimaa logo
  • 01
  • LogoA5
  • Optima_logo

PolunavaajaKpeduun hakeutuu jatkuvan haun kautta vuosittain n. 1500 opiskelijaa. Tämä joukko on heterogeeninen, erilaisine tarpeineen ja haasteineen. Joukossa on mukana esim. Neet-nuoret, opintonsa aikaisemmin keskeyttäneet tai jo pidempään työttömänä olleet. Karkean arvion mukaan jopa 20-25%:lla aikuisopiskelijoista on jonkinlainen tuen tarve opintojensa aikana. Ongelmat voivat olla esimerkiksi erilaisia oppimisvaikeuksia, mielenterveyteen-, ihmissuhteisiin ja moninaisiin elämäntilanteisiin liittyviä haasteita.Hyvässä työmarkkinatilanteessa, oppilaitokseen hakeutuu yhä enenevässä määrin sellaisia opiskelijoita, joilla on erilaisia tuen tarpeita opinnoissaan. Nämä henkilöt eivät yleensä ole valmiita työmarkkinoille moninaisten syiden takia vaan tarvitsevat ammatillista koulutusta ja oman osaamisensa kehittymistä työllistyäkseen. Hankkeessa mallinnetaan jatkuvassa haussa hakevien tukea tarvitsevien opiskelijoiden nivelvaiheprosesseja, huomioidaan erityisen tuen tarpeet,  mahdolliset opiskelun haasteet sekä tukitoimien järjestäminen.Valitaan aloilta pilottiryhmiä, jossa kehitetään nivelvaiheeseen strukturoitu haastattelukaavake, mallinnettu tiedon siirtoprosessi ja kuvataan kohdehenkilöiden tukipolku ja sen prosessi mallinnetaan. Pilotointivaiheessa polun avaaja osallistuu  haastatteluihin ja kehittää yhdessä muiden toimijoiden kanssa alkuhaastattelukaavakkeen tai palvelutarpeen arviointityökalun. Hankkeen polunavaaja käy viikottain läpi saapuneita palvelutarpeen arvioita tai arviointityökalun kautta esiinnousseita asiakkuuksia ja on yhteydessä opiskelijaan. Kartoitetaan mm. toimintakyky, opiskelukyky, opiskelutaidot, työllistymis- ja urasuunnittelutaidot  Tarvittaessa polunavaaja opiskelijan luvalla kasaa työtiimin opiskelijan tueksi. Opiskeluhuollon ja erityisen tuen toimijat kytketään mukaan kunkin osaamisalan ja opiskelijan tarpeen mukaisesti. Jatkuvan haun kautta opiskelijoita voit tulle pitkin vuotta opiskelemaan. Näille opiskelijoille on tarjolla normaalit opiskeluhuoltopalvelut, joihin opiskelijat voivat itse hakeutua.Hankkeessa mallinnetaan jatkuvassa haussa hakevien tukea tarvitsevien opiskelijoiden nivelvaiheprosesseja, huomioidaan erityisen tuen tarpeet, mahdolliset opiskelun haasteet sekä tukitoimien järjestäminen. Valitaan aloilta pilottiryhmiä, jossa kehitetään nivelvaiheeseen strukturoitu haastattelukaavake, mallinnettu tiedon siirtoprosessi ja kuvataan kohdehenkilöiden tukipolku ja sen prosessi mallinnetaan. Pilotointivaiheessa polun avaaja osallistuu haastatteluihin ja kehittää yhdessä muiden toimijoiden kanssa alkuhaastattelukaavakkeen tai palvelutarpeen arviointityökalun.Jatkuvan haun tuen tarpeen kehittämistyössä suunnitellaan yhteistyössä hakijapalveluiden ja erityisopettajien kanssa opiskelijan alkukartoituslomake,/strukturoitu haastattelukaavake tai palvelutarpeen arviointityökalun jonka opiskelija täyttää Wilmaan opintojensa alussa.Polun avaaja- jatkuvan haun kautta tulevien tukipalvelu

Jatkuvaan hakuun liittyvä hakijoiden/valittujen tuen tarpeen kartoitus,

Jatkuvaan hakuun liittyvä hakijoiden/valittujen tukipalveluiden mallinnus, tiedon siirtoprosessi,

Jatkuvaan hakuun liittyvä hakijoiden/valittujen strukturoitu haastattelukaavake Wilmaan

Esitys Polunavaaja

https://www.youtube.com/watch?v=ebYInFu2AzQ

Esitys Tanja Asiala

Ruori ohje

Kuntoutuksella toimintakykyä

KyselyJatkuvanhaun kysely haastattelijoilleKarvin arviosta otteita. Vaihtoehtoja, valintoja ja uusia alkuja, koontiaHyvää muissa hankkeissa tuotettua materiaalia:https://sites.google.com/view/vetovoimala/etusivuhttps://www.vetovoimala.fi/ohjauksen-tuki