Hankkeen toimenpiteet ja tulokset

 • logo
 • centria logo
 • VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb

TOIMENPITEET:

Kehitetään koulutusorganisaatioiden sekä elinkeino- ja työelämäorganisaatioiden yhteinen työelämäpassi sekä mentorointimalli.

 1. digitaalinen työelämäpassi:

   o Työelämäpassin suorittaminen vahvistaa perusopetuksen ulkopuolella järjestettävää, syvempää työelämä- ja yrittäjyysosaamista, sekä paikallisen elinkeinoelämän tuntemusta. Työelämäpassi sujuvoittaa samalla opintopolkua maakunnan sisällä toiselta asteelta korkea-asteelle, opintojen hyväksiluvun tai suoran opiskelupaikan muodossa. Työelämäpassin suorittaminen kehittää muun muassa osallistujan ongelmanratkaisukykyä, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, monialaista ajattelua sekä yrittäjämäistä asennetta.

 2. mentorointimalli:

   o Mentoroinnin kautta osallistuja saa henkilökohtaisia työelämäkontakteja, joilla sujuvoitetaan työelämään siirtymistä. Mentoroinnin avulla tuetaan osallistujan itsetuntemuksen ja ammatillisen identiteetin kehittymistä. Mentoroinnissa hyödynnetään vuoropuhelua, jossa osallistuja saa asettua mentorin rooliin. Osallistujan toimiessa elinkeino- ja työelämäorganisaatioiden mentorina, kehittyy hänen osaamisensa, osallisuus ja aktiivisuus. Opiskelijoiden saaman hyödyn lisäksi mentorointi vahvistaa myös koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta. Mentorointimalli tuo myös esiin maakunnalliset painotukset; työelämäpassin sisällöissä huomioidaan paikallisen työelämän taitotarpeet. Mentorointiin osallistuvat yritykset tuovat esiin osaamistarpeita, joita opiskelija voi kehittää työelämäpassin puitteissa jo ennen työ- ja harjoittelujaksojaan.    

Työelämäpassi ja mentorointimalli toimivat työkaluina työllistymiseen ja työelämä- ja yrittäjyystaitojen kohentamiseen myös jo valmistuneille osallistujille, jotka eivät enää ole koulutuksen piirissä. Pitkällä aikavälillä hanke vaikuttaa positiivisesti koko Keski-Pohjanmaan elinkeinoelämään vahvistamalla osaavan työvoiman saatavuutta.

Hanketoimenpiteet eivät kuulu koulutusorganisaatioiden normaaliin perustoimintaan tai perusopetukseen. Hanke ei myöskään toteuta työvoimapoliittisia toimenpiteitä.

TULOKSET:

Tuloksena hankkeella on, että maakuntaan on luotu koulutusorganisaatioiden yhteiset työkalut työelämäpassi ja mentorointimalli, jotka sujuvoittavat siirtymistä koulutukseen ja työelämään. Keski-Pohjanmaan koulutusorganisaatioiden opiskelijoita sekä vastavalmistuneita ilman työ- tai opiskelupaikkaa jääneitä nuoria on pilotoinnin tuloksena suorittanut työelämäpassin, joka on todiste opituista taidoista ja josta on hyötyä sekä opintopolun rakentamisessa että työpaikan saavuttamisessa. Samoin mentorointi on vahvistanut heidän osaamistaan ja edistänyt työelämän kiinnittymistä.

Pitkällä tähtäimellä hanke tähtää maakunnan elinvoiman kehittämiseen yhteistyössä alueen yritysten ja nuorten kanssa.

Hankkeen uutuusarvo on se, että työelämä- ja yrittäjyystaitojen opetus viedään perusopetusta laajemmalle ja syvemmälle tasolle. Opiskelijakohtaisen räätälöinnin mahdollisuudet syvenevät: hankkeen pilotoinnin kautta etsitään uusia tapoja toteuttaa ja seurata osallistujan henkilökohtaisen osaamisen kehittymistä työelämä- ja yrittäjyystaitojen osalta, maakunnallisella yhteistyöllä. Työelämäpassi ja mentorointi sisältävät kumpikin henkilötason räätälöintiä: osallistuja voi valita, millaisia suoritusmerkkejä työelämäpassin suoritustarjonnasta kerää, ja mentorointi pitää sisällään henkilökohtaisen tason kontakteja. Hankkeen uutuusarvo on myös aiempaa laaja-alaisempi koulutusorganisaatioiden ja työelämän yhteistyö. Yhteistyö elinkeino- ja työelämäorganisaatioiden kanssa rakennetaan yhdessä, ei entiseen tapaan koulutusorganisaatioittain. Hanke tuo maakunnallista lisä- ja uutuusarvoa myös korkeakouluopintojen hyväksiluvun ja suoran opintoväylän muodossa niin, että malli saadaan koskemaan kaikkia toisen asteen organisaatioita alueella.

Hankkeen hakuvaiheessa on kontaktoitu paikallisia yrityksiä ja elinkeinoelämän toimijoita, joita hankitaan maakunnan laajuisesti lisää hankkeen edetessä. Hankkeeseen osallistuminen edistää osaavan työvoiman saatavuutta alueella.