Lehto

Metsäopiskelijat

 1. Etusivu
 2. Projektitoiminta
 3. Löydä metsä
 4. Ketunkankaan luontopolku
 5. Lehto
 6. Lehto-opiskelijat

Kuvalinkki opiskelijoiden tehtäviin


Tehtävä: Lehto

1. Millä perusteilla tämä kohde on metsälain 10§ tarkoittama erityisen arvokaselinympäristö? 

 

Ohjeet: Metsälain 10 § 

Metsälaissa on eritelty kriteeristö, joiden perusteella metsämaalla sijaitsevia erityisiä elinympäristöjä suojellaan. Nämä suojelukohteet ovat jätettävä metsänkäsittelyn ulkopuolelle niin ettei niiden ominaispiirteitä muuteta. Vastuu kohteiden havaitsemisesta ja suojelusta on maanomistajalla, hakkuu oikeuden haltijalla ja hakkuita suorittavalla henkilöllä. Metsäkeskuksella on kartoitettuina iso osa kohteista muttei kuitenkaan kaikkia. 

Metsälain 10 §:n perusteella suojeltuja erityisen arvokkaita elinympäristöjä ja niiden ominaispiirteitä ovat:  

1. Lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen sekä enintään 0,5 hehtaarin suuruisten lampien välittömät lähiympäristöt, joiden ominaispiirteitä ovat veden läheisyydestä ja puu- ja pensaskerroksesta johtuvat erityiset kasvuolosuhteet ja pienilmasto.  

2. Suoelinympäristöt, joiden yhteinen ominaispiirre on luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen vesitalous: 

 • lehto- ja ruohokorvet, joiden ominaispiirteitä ovat rehevä ja vaatelias kasvillisuus, erirakenteinen puusto ja pensaskasvillisuus; 
 • yhtenäiset metsäkorte- ja muurainkorvet, joiden ominaispiirteitä ovat erirakenteinen puusto ja yhtenäisen metsäkorte- tai muurainkasvillisuuden vallitsevuus; 
 • letot, joiden ominaispiirteitä ovat maaperän runsasravinteisuus, puuston vähäinen määrä ja vaatelias kasvillisuus; 
 • vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot;  
 • luhdat, joiden ominaispiirteenä on erirakenteinen lehtipuusto tai pensaskasvillisuus sekä pintavesien pysyvä vaikutus;  

3. Rehevät lehtolaikut, joiden ominaispiirteitä ovat lehtomulta, vaatelias kasvillisuus sekä luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen puusto ja pensaskasvillisuus;  

4. Kangasmetsäsaarekkeet, jotka sijaitsevat ojittamattomilla soilla tai soilla, joissa luontainen vesitalous on pääosin säilynyt muuttumattomana;  

5. Kallioperässä olevat tai kivennäismaahan uurtuneet, jyrkkärinteiset, pääosiltaan vähintään kymmenen metriä syvät rotkot ja kurut, joiden ominaispiirteenä on luonteenomainen muusta ympäristöstä poikkeava kasvillisuus;  

6. Pääosiltaan vähintään kymmenen metriä korkeat jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät;  

7. Karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot ja louhikot, joiden ominaispiirre on harvahko puusto. 

Metsälakikohteet ovat luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia. Ne erottuvat selvästi ympäristöstään ja ovat pienialaisia tai metsätaloudellisesti vähämerkityksellisiä. Kasvillisuus, maaston muodot tai puusto voivat poiketa muusta ympäröivästä metsästä. Luonnontilaisuutta tai luonnontilaisen kaltaisuutta ilmentävät järeät vanhat puut tai runsas lahopuusto. Metsälakikohteita saattaa tyypillisesti löytyä purojen läheisyydestä tai hakkuiden ulkopuolelle jääneiltä soilta ja kallioilta. Elinympäristöissä elää vaateliasta ja paikoin myös uhanalaista lajistoa. 

 • EU:n maaseuturahaston logo
 • Leader-logo
 • Rieska Leader ry logo
 • Kpedun logo
 • MHY Keskipohjan logo