Katsoaksesi videon tulee markkinointievästeiden olla hyväksyttynä.

Serviisi - Digitalisaation ja uuden sukupolven robotiikan hyödyntäminen pk-yrityksissä


Suomi on digitalisaation hyödyntäjänä jäänyt jälkeen useista muista EU-maista vaikka meillä olisi siihen erinomaiset valmiudet – vakaa energiahuolto, kehittynyt tiedonsiirron infrastruktuuri, korkea koulutustaso ja myönteinen asenne uutta teknologiaa kohtaan. Alhainen hyödyntämisaste johtuu pääosin riittämättömästä tiedosta uusista teknologisista ratkaisuista, niiden tuottamista hyödyistä, sovellusosaamisen puuttumisesta, sekä matalasta investointihalukkuudesta yrityksissä.

Digitalisaatio ja uuden sukupolven robotiikka tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia yritysten toiminnan kannattavuuden kehittymiseen. Serviisi-hanke vastaa pienten ja keskisuurten yritysten tarpeeseen tutustua teknologioihin demonstroimalla ja simuloimalla laitteiden ja sovellusten toimintaa niiden todellisissa käyttöympäristöissä, jolloin investoinnin riskit pienenevät. Samalla kehitetään uusimman robotti-, automaatio- ja simulointitekniikan tutkimus-, kehitys ja innovaatioinfrastruktuuria, joka palvelee monipuolisesti sekä alueella tapahtuvaa koulutusta, että siihen keskeisesti liittyvää tutkimus- ja kehitystoimintaa.

Serviisi-hanketta tehdään yhteistyössä Centria-ammattikorkeakoulun kanssa.

Rahoittajat: EAKR 311 920€, Keski-Pohjanmaan liitto, Kosek, KASE, Kannus


Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuottaa soveltavaan tutkimukseen perustuvaa tietoa digitalisaatiosta ja sen hyödynnettävyydestä yrityksissä käytännön pilotointien ja demonstraatioiden avulla.

Hankkeessa etsitään ja luodaan uusia innovatiivisia tapoja soveltaa uuden sukupolven robotiikkaa ja kehittynyttä automaatiota jonka lisäksi pyritään kehittämään uuden tyyppinen ketterä ja mobiili palvelukonsepti, sekä siihen tarvittava tutkimus- ja kehitysympäristö.

  • Demonstraatiot tapahtuvat yrityksen tiloissa siirrettävillä laitteilla yrityksen henkilökunnan toimesta projektihenkilökunnan tukemana
  • Uutta osaamista siirtyy konkreettisella tavalla yrityksiin ja riski tehdä virheinvestointeja pienenee
  • Saavutettavat hyödyt todennetaan simulointiohjelmistojen avulla

Hankkeessa pyritään synnyttämään digitalisaation hyödyntämiseen perustuvaa uutta liiketoimintaa ja tuottamaan kilpailukykyä yrityksille ja lisäarvoa loppuasiakkaille. Lisäksi hanke pyrkii aktivoimaan kehittämis- ja innovaatiotoimintaa yrityksissä


Toiminta 

Hankkeessa hankitaan toimenpiteisiin käytettäviä robotteja ja laitteita, kuten ihmisen kanssa vuorovaikutuksessa toimiva collaborative robotti ja mobiili robottialusta. Lisäksi hyödynnetään Kpedun ja muiden yhteistyökumppaneiden robottien koulutus- ja kehitysympäristöjä. Teknologiainvestointien avulla saavutettavia hyötyjä voidaan ennustaa ja arvioida ennen investointipäätösten tekoa simuloimalla tuotantolinjojen ja prosessien toimintaa simulointiohjelmistojen avulla. 

Hankkeen tavoitteena on myös kehittää uudenlainen palvelukonsepti, joka pilotoidaan hankkeen aikana. Tämä konsepti mahdollistaa teknologian ja osaamisen nopean ja joustavan siirron yrityksiin samalla kun kehittäjäorganisaation toiminnan vaikuttavuus kehittyy.

Odotetut tulokset

  • Uutta osaamista ja tietoa digitalisaation sekä uuden sukupolven robotiikan soveltamisesta pk-yrityksissä ja osallistuvissa kehittäjäorganisaatioissa
  • Ratkaisumalleja, kokemusta sovellusmahdollisuuksista, konkreettisia tuloksia investointipäätösten tueksi
  • Mobiili tutkimus- koulutus-, ja kehittämisympäristö, sekä palvelukonsepti
  • Teknologiainvestointien aktivoituminen yrityksissä
  • Uutta teknologiainvestointien luomaa liiketoimintaa ja kilpailukykyä
  • Tutkimus- ja innovointi-infrastruktuurin kehittämisvalmiuksien parantaminen
  • Yritysten, tutkimus- ja kehittämiskeskusten sekä korkeakoulujen välisten yhteyksien ja synergioiden kehittyminen

Lisätietoja:

Jarkko Kröger, 040 808 5080, jarkko.kroger@kpedu.fi