Osaamista suometsien kestävään käyttöön

Esittely

 • Metsämiesten säätiön logo
 • Metsäkoulutus ry:n logo
 • Kpedun logo
 • Sedun logo
 • Metsäkeskuksen logo
 1. Etusivu
 2. Projektitoiminta
 3. Osaamista suometsien kestävään käyttöön
 4. Esittely

 

Osaamista suometsien kestävään käyttöön

 

Hankkeessa selvitetään turvemaiden kestävää käyttöä koskevat osaamisvajeet ja koulutuksen kehittämistarpeet, täydennetään opettajien osaamista aiheeseen liittyen sekä kehitetään ja pilotoidaan suometsien hoitoon ja puunkorjuuseen liittyvää hybridikoulutusta. Hankkeen toimenpiteet ja tuotetut materiaalit ovat avoimia ja vapaasti kaikkien alan toimijoiden hyödynnettävissä.

 

Hankkeen tausta

Metsäkeskuksen järjestämissä kumppanuustapaamisissa tunnistettiin tarve kehittää suometsien puunkorjuuseen liittyvää osaamista. Suometsät ovat myös uuden Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueellisen metsäohjelman erityisteema ja siinä on nostettu esiin työelämässä toimivien koulutustarpeet. Hankkeen taustalla on lisäksi tarve suometsiä koskevan uusimman tutkimustiedon jalkauttamiseen käytännön toimijoille kentällä. 

Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla suometsien osuus on noin 43 % ja ojitettujen alueiden hakkuumäärät ovat kasvussa. Metsäkoneen kuljettajan on turvemailla työskennellessä osattava ottaa huomioon mm. kone ja sen varustelu, ennakkosuunnittelu, korjuukelpoisuuteen ja korjuun ajoittamiseen liittyvät tekijät, erilaiset hakkuumallit, vesiensuojelu sekä ajourien, metsäkuljetuksen ja varastopaikkojen suunnittelu. Myös muilla metsätyöntekijöillä ja toimihenkilöillä on turvemaiden kestävään käyttöön liittyviä osaamistarpeita. Näitä ovat erityisesti uudet ilmasto- ja vesistönäkökohdat huomioivat hakkuutavat, uudistamiseen liittyvät maanmuokkaustoimet, suonpohjien metsitystoimet, vesiensuojelurakenteiden toteuttaminen, energiapuunkorjuun erityiskysymykset sekä metsäluonnon monimuotoisuuden huomioiminen.

Kpedu ja Sedu järjestävät metsäalan perus- ja ammattitutkintoja metsäkoneen kuljettajan ja metsuri-metsäpalveluiden tuottajan osaamisalueilla. Tällä hetkellä tutkintoihin ei sisälly suometsien puunkorjuuseen liittyvää tutkinnonosaa. Tutkinnonperusteet kuitenkin mahdollistavat paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvan tutkinnonosan luomisen. Koulutustarvetta on sekä työelämässä jo toimivilla henkilöillä että oppilaitoksissa opiskelevilla, jolloin opetusmateriaaleja on voitava käyttää ja hyödyntää myös itsenäisessä opiskelussa. 

Tavoite

Osaamista suometsien kestävään käyttöön hankkeen tavoitteena on: 

 1. Selvittää yhdessä työelämän edustajien kanssa turvemaiden kestävää käyttöä koskevat osaamisvajeet ja koulutuksen kehittämistarpeet sekä metsäalan ammatillisissa oppilaitoksissa että hankealueella toimivissa metsäalan yrityksissä ja organisaatioissa 
 2. Täydentää ammatillisten opettajien suometsien hoitoon ja puunkorjuuseen liittyvää osaamista.
 3. Kehittää ja pilotoida suometsien hoitoon ja puunkorjuuseen liittyvää hybridikoulutusta metsäkoneen kuljettajille, metsuri-metsäpalveluiden tuottajille sekä työelämän edustajille.

Toimenpiteet

Työpaketti 1. Osaamis- ja koulutustarpeiden selvittäminen

 • Haastatellaan Kpedun ja Sedun metsäopettajia sekä työelämä- ja yhteistyökumppaneita ja selvitetään osaamisen kehittämistarpeet. Muiden koulutuksenjärjestäjien koulutustarpeita selvitetään sähköisen kyselyn avulla. 
 • Laaditaan kehittämistarpeista yhteenveto, jota käytetään koulutusten kehittämisen pohjana.

Työpaketti 2: Metsäalan opettajien suometsien hoitoon ja puunkorjuuseen liittyvän osaamisen täydentäminen

 • Työpaketissa 1. esille nousseiden osaamis- ja koulutustarpeiden perusteella suunnitellaan metsäalan opettajille, asiantuntijoille ja työelämäkumppaneille kahden päivän mittainen koulutus. Koulutus koostuu teoria- ja maasto-osuuksista. Maasto-osuudessa tehdään todelliselle suometsäkohteelle suunnitelma hoito- ja korjuutöistä.
 • Julkaistaan koulutusmateriaalit hankkeen nettisivuilla.

Työpaketti 3. Suometsien hoidon ja puunkorjuun koulutuksen hybridimallin kehittäminen ja pilotoiminen

 • Hybridikoulutusmalli sopii metsäkoneen kuljettajille, metsuri-metsäpalveluiden tuottajille sekä työelämän edustajille. 
 • Koulutus sisältää teoriamateriaalia (verkko-opintoja), simulaattoriharjoituksen sekä ajantasaiset ammattitaitovaatimukset työelämässä tapahtuvaa oppimista varten.
 • Tarjotaantyöelämän edustajille täydennyskoulutusta, joka räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaan.
 • Julkaistaan koulutusmateriaalit hankkeen nettisivuilla.

 

Lataa hanke-esittely

Tiedote 1: Suometsien kestävään käyttöön liittyvä osaaminen vaatii päivittämistä

Tiedote 2: Turvemaiden merkitys kasvaa

Tiedote 3: Metsäammattilaiset kaipaavat koulutusta suometsien käyttöön liittyvistä asioista

 

Hankkeen on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi