Soveltava taide

Bannerin kuva: Sara Airola

 

Soveltava taide

Kokonaisuuden aikana voi suorittaa kasvatus ja ohjausalan perustutkinnon Ilmaisun ohjaaminen tutkinnon osan (20 osp).

 

Kulttuurihyvinvointi ja kuvallinen ilmaisu

Tunneilla tutustutaan kulttuurihyvinvointiin käsitteenä ja tutkitaan taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia sekä osallisuuden mahdollisuuksia. Taide ja kulttuuri ymmärretään osana hyvää elämänlaatua ja elinikäistä oppimista: ihminen on kulttuurin kokija ja toimija, jolla on kulttuurisia tarpeita ja oikeuksia. Näiden täyttyminen ja toteutuminen on kulttuurihyvinvointia: jokainen on jollain tavalla kulttuurinen, luova, itseään ilmaiseva ja kommunikoiva olento. Tuntien aikana käydään läpi sekä teoriaa, että oman kokemuksen kautta kokeillaan erilaisia kuvataiteen menetelmiä oman hyvinvoinnin ja ilmaisun tueksi. Menetelmiä voi soveltaa myös muiden ohjaamisessa.

 

Osallistava draama

Soveltavan taiteen teatteritunnilla saadaan kokemus osallistumisesta hyvinvointia käsittelevässä draamassa. Tunneilla tutustutaan erilaisiin teatteri-ilmaisun ja draaman harjoitteisiin ja ohjaamiseen. Käydään läpi osallistavan draaman lajeja, kuten päähenkilökeskeinen (psykodraama), ryhmäkeskeinen (sosiodraama, prosessidraama, ryhmädraama) ja monipäähenkilödraama (sosiodraama, ryhmädraama, prosessidraama)  sekä näiden ohjaamista ja ohjaajan vastuuta. Käsittelemme tunnilla myös häpeää ja moka on lahja -periaatetta sekä ihmisen nähdyksi ja kuulluksi tulemisen tarvetta.  Soveltavan draaman teatteritunneilla opitaan perusteet teatteri-ilmaisun ohjaamisen suunnitteluun ja saadaan eväitä kohti omaa ohjaajuutta oman kokemuksen kautta oppien.

 

Sosiaalinen sirkus

Tunneilla tutustutaan sosiaalisen sirkuksen mahdollisuuksiin. Etsitään toisista ja itsestä luovuutta, liikunnallisuutta, positiivisia elämyksiä, vuoropuhelua, osallisuutta ja lahjakkuutta. Soveltavassa sirkuksessa liikutaan taiteen ja ja liikunnan rajamaastossa, ja siinä tarvitaan ennen kaikkea uteliaisuutta, leikkimieltä ja luovuutta. Kaikki tekeminen on oikein ja jokainen löydös mahdollisuus. Sirkustaide toimii osallisuuden, yhteisöllisyyden ja arjen haasteiden ja hyvinvoinnin tukena. Sirkuksen avulla jokainen voi saada onnistumisen kokemuksia. Sirkus on yhdessä tekemistä, jossa ei kuitenkaan lähtökohtaisesti tarvita mitään yhteistä. Tuntien aikana opiskelija pääsee tutkimaan sirkusta hyvinvoinnin kannalta, millainen ympäristö ja ryhmä saa luovuuden valloilleen, sallii osallisuuden, yhteisöllisyyden ja onnistumisen kokemukset.

 

Tanssin fasilitointi

 

Tanssin tunneilla keskitytään taiteen fasilitointiin, eli “yhteistyön ohjaamiseen”: mitä se voisi olla ja miten omaa kehollista osaamista voi hyödyntää muiden ohjaamisessa. Jaetaan  erilaisia helposti lähestyttäviä tanssillisia tai liikkeellisiä tehtäviä, joita voi soveltaa eri tavoin. Heittäytyvän taiteellisen leikittelyn tukena pohditaan myös oman oppimisen ja oppimiskokemusten taustaa. Tavoitteena on oivaltaa, että taiteen fasilitoinnin avulla oppimista voi tapahtua hyvin erilaisin keinoin aistiperäisen havainnoinnin ja luovan liikkeen avulla.

 

Yhteisömusiikki

Päivitetään pian.

 

Soveltavan taiteen näyttöviikko

Soveltavan taiteen kurssin lopuksi jokainen suunnittelee ja toteuttaa valitsemansa ryhmän (erityisryhmät, lapset, aikuiset, vanhukset, nuoret) ohjaamistilanteen joko yhdessä tai yksin.  Kurssilla opiskelija pitää oppimispäiväkirjaa, jonka pohjalta palautetaan kirjallinen tehtävä. Viikon päätteeksi on mahdollisuus osoittaa oma osaaminen Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon Ilmaisun ohjaamisen tutkinnon osaan.