Hyvät eväät elämään, Paremmat eväät elämään

  • 01
  • Kuvassa Opetus- ja kulttuuriministeriön logo

Hyvät eväät elämään

TAVOITTEET

Tavoitteena on, että yhteisöllisen opiskeluhuollon ennaltaehkäisevä tuki ja yksilökohtaisen opiskeluhuollon varhainen tuki ovat kaikkien opiskelijoiden saatavilla. Toimenpiteiden avulla edistetään sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta terveyttä, turvallisuutta, viihtyisyyttä ja esteettömyyttä.

Yksilötasolla sosiaalista kestävyyttä parannetaan tukemalla elämänhallintaa, hyvinvointia, vuorovaikutusta sekä osallisuutta. Myös oman toiminnan merkityksen ja vaikutusten ymmärtämisellä on tärkeä tehtävä. Tavoitteena on taata tasa-arvoisemmat ja yhdenvertaisemmat mahdollisuudet saavuttaa hyvä elämä ja tutkinto myös niille opiskelijoille, jotka tarvitsevat enemmän matalan kynnyksen tukea arkeensa.  Tavoitteena on myös vaikuttaa eri toimialojen ydinprosesseihin yhteisöllisyyden ja psykologisen turvallisuuden lisäämiseksi. Tiimioppimisen koulutus tukemaan tätä.

TOIMINTA

Hankkeeseen palkataan liikkuva ja jalkautuva mielenterveysalan osaaja ja kasvatusohjaajat. Työkuvaan kuuluu mielenterveys- ja hyvinvointiosaamisen levittämien opiskelijoiden, opettajien ja ohjaajien tueksi.

Hankkeessa pilotoidaan matalankynnyksen kohtaamisia Kpedun eri toimipaikoilla.  Toiminta voi olla ryhmien järjestämistä arjen-, tunne-, tai vuorovaikutustaidoista, itsetuntemuksesta, vahvuuksista, selviytymisestä, rentoutumisesta ja toiveikkuudesta tai vaikka ahdistuksesta kärsivien tukiryhmänä.

Teemoja, joita halutaan edistää ovat vertaistoiminnan kehittäminen, tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen, hyvien terveystottumusten edistäminen, mielenterveystaitojen vahvistaminen ja voimavarojen tukeminen, huolen varhainen tunnistaminen ja puheeksi ottaminen. Näistä teemoista kootaan erilaisia yhteisöllisiä tapahtumia ja kohtaamisia. Hankkeen aikana kehitetään myös toimintamalleja, joiden avulla ne opiskelijat, jotka eivät voi mennä ruokailemaan ahdistuksen tai jännittämisen vuoksi voivat syödä koululounaan. Kälviän kasvatusohjaajan tehtäviin kuuluu kansanopiston oppivelvollisten ohjaaminen ja tukeminen.

KETKÄ

Projektityöntekijä Katrin Björklund,  katrin.bjorklund@kpedu.fi, 040 359 6219
Projektityöntekijä Tuija Carlsson, Tuija.carlsson@kpedu.fi, 040 359 6218
Kasvatusohjaaja Johanna Ala-Pöntiö, johanna.ala-pöntio@kpedu.fi, Kansanopisto, oppivelvolliset,
Projektipäällikkö Anne Eteläaho, anne.etelaaho@kpedu.fi, 0447250106

808 KB
1564 KB

Paremmat eväät 1.1.2024-31.5.2025

Toteutustapa

Hankkeeseen palkataan kaksimielenterveys- ja hyvinvointiosaamista omaavaa henkilöä yhteisölliseen opiskeluhuoltoon opettajien ja opetusryhmien tueksi. Ohjaajat ovat näkyvästi läsnä oppilaitoksen toimipaikkojen arjessa ja helposti matalalla kynnyksellä lähestyttäviä. Yksi toimii Kannuksen toimipaikassa ja yksi kansanopistossa Kälviällä. Toiminnan avulla tuetaan opiskelijoiden elämänhallintaa, mielenterveyttä, hyvinvointia, itsetunnon vahvistamista, vuorovaikutusta sekä osallisuutta.

Toinen keskeinen tehtävä on tarjota tukea luokkiin opettajien ja opetusryhmien tueksi. Kiinnitetään huomiota opiskelijoiden tunteiden hallintaan, mielenterveyden tukemiseen ja arjen taitojen vahvistamiseen. Teemoja, joita käydään läpi ovat lepo, ravinto, ihmissuhteet, tunteet, liikkuminen ja mielekäs vapaa-aika.

Tarjotaan myös työpajoja, ryhmäytymistä sekä ryhmiä eri toimialoille mielenterveyden tukemiseen, arjen hallintaan, itsetuntemuksen vahvistamiseen sekä tietoa vahvuuksista, selviytymisestä, rentoutumisesta ja toiveikkuudesta myös ahdistuksesta kärsivien tukiryhmää.

Koulutusta koko henkilökunnalle yhteisöllisyyden ja pedagogisen turvallisuuden tukemiseen. Hankkeen aikana koko henkilöstölle järjestetään koulutusta opiskelijoiden kohtaamisesta, positiivista psykologiasta, luonteen vahvuuksista ja siitä miten ottaa puheeksi mielenterveyden haasteet.

Vahvistetaan nuorten välitunti ja vapaa-ajan merkityksellisyyttä, yhteisöllisyyden, taiteen, liikunnan ja luonto- ja elämystoiminnan keinoin. llman harrastuksia ja mielekästä vapaa-aikaa tekemistä vailla olevia opiskelijoita ohjataan erilaisiin vapaa-ajan palveluiden äärelle esittelemällä taiteen, kulttuurin ja liikunnan tarjontaa ja tarjoamalla matalan kynnyksen lajikokeiluja. Toteutetaan Taiteen ja liikunnan työpajoja yhdessä verkoston kanssa. Järjestetään

Tuetaan sateenkaarinuorten mielenterveyttä ja lisätään henkilökunnan tietoisuutta. Walk in tilassa.

Tulokset

Mielenterveys- ja hyvinvointiosaamista omaavien henkilöiden yhteisöllisten opiskeluhuollon toimenpiteiden avulla opiskelijoiden, opetusryhmien mutta myös opettajien on mahdollista saada tukea matalalla kynnyksellä.

Toiminnan avulla voidaan tukea opiskelijoiden elämänhallintaa, mielenterveyttä, hyvinvointia, itsetunnon vahvistamista, vuorovaikutusta sekä osallisuutta. Asioiden joiden toivotaan vahvistuvan ovat opiskelijoiden parempi lepo, ravinto, ihmissuhteet, tunteet, mielenterveys, liikkuminen ja mielekäs vapaa-aika. Henkilökunnan osaaminen opiskelijoiden kohtaamiseen paranee, tietoisuus positiivisesta psykologiasta ja luonteen vahvuuksista lisääntyy. Sekä kyky ottaa puheeksi mielenterveyden haasteet paranee.

Sateenkaarinuoret kokevat olevansa arvostettuna yhteisön jäsenenä, heidän minäkäsityksensä ja minäpystyvyytensä on vahvistunut. Henkilökunnan kyky kohdata heitä on parantunut.

Ketkä

Johanna Ala-Pöntiö, johanna.ala-pontio@kpedu.fi, Kälviä

Mari Kurikkala, mari.kurikkala@kpedu.fi; Kannus

Anne Eteläaho, anne.etelaaho@kpedu.fi, Koordinointi