opiskelijan tukipalvelut

Yhdenvertaiset mahdollisuudet opintojen suorittamiseksi

liiketalous1

Opiskelijoilla tulee olla erilaisista oppimisedellytyksistä riippumatta yhdenvertaiset mahdollisuudet suorittaa perustutkinto sekä sijoittua koulutuksen jälkeen työhön ja toimia yhteiskunnan jäsenenä. Oppilaitoksissamme on useita asiantuntijoita, jotka voivat tarjota tukea opiskelijoille.


Opiskeluhuolto tarkoittaa opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosi­aalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Opiskelijahuollossa edistetään mielenterve­yttä ja ehkäistään syrjäytymistä. Lisäksi sen avulla tuetaan oppimista sekä tunnistetaan, lievennetään ja ennaltaehkäistään mahdollisimman varhain oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia ja opiskeluun liittyviä muita ongelmia.

 • Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan niitä toimia, joilla koko opiskeluyhteisössä edis­tetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.  
 • Yksilökohtainen opiskeluhuolto on yksittäiselle opiskelijalle annettavia opiskeluter­veydenhuollon palveluja, opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä monialaista yksilökohtaista opis­keluhuoltoa.

  Tutustu: Opiskelijan ja huoltajan opas

Opinto-ohjausta ja opiskelijoiden ohjausta antavat opinto-ohjaajien lisäksi erityisesti ryhmänohjaajat ja HOPS-ohjaajat.

Ammattikampuksella on kolme ja hyvinvointikamuksella kaksi päätoimista opinto-ohjaajaa. Muissa toimipaikoissa on sivutoimiset opinto-ohjaajat. Opinto-ohjaaja on päävastuussa opinto-ohjauksen suunnittelusta ja toteutuksesta oppilaitoksessa.

Vastuuohjaajille ohjausta resurssoidaan 1,5 h/ vk eli 57 h lukuvuodessa ja sitä kohdennetaan mm. ryhmänohjaustuntien pitämiseen viikoittain tai jaksoittain (kuitenkin vähintään kolme kertaa jakson aikana eli 12 tuntia lukuvuodessa).

Tutustu: Vastuuohjaajan opas

HOPS-ohjauksen resurssi  on 2 h/opiskelija/ lukuvuosi. HOPS-ohjaajien vastuulla on HOPSien päivittäminen vähintään kerran lukukaudessa.

Ohjausta toteutetaan  OPH:n Hyvän ohjauksen teemojen mukaan:

 • riittävä ja monipuolinen ohjaus
 • osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö
 • koulutuksen nivelvaiheet
 • vuorovaikutteinen yhteistyö ohjauksen tukena
 • aktiivisuuden, osallisuuden ja vastuullisuuden tukeminen
 • tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen
 • ohjaus koulutukseen ja uravalintoihin liittyvien päätösten tukena
 • ohjauspalveluista tiedottaminen
 • ohjaus on yhteistä työtä
 • ohjaussuunnitelma
 • työelämätaidot ja työelämään tutustuminen
 • hyvän ohjauksen kriteerit osana paikallista laatujärjestelmää
Viimeksi muokattu: 28.8.2017