Tietoa opiskelusta

opiskelu_kirjapino

Arviointi ja osaamisen tunnustaminen ammatillisessa koulutuksessa

Arviointi koostuu oppimisen ja osaamisen arvioinnista

  • Oppimisen arvioinnilla varmistetaan, että opiskelijalla on ollut mahdollisuus oppia ennen osaamisen arviointia. Opiskelijalle muodostuu näkemys oman osaamisensa määrästä ja tasosta suhteessa ammattitaitovaatimuksiin tai tavoitteisiin. Opettaja ja työpaikkaohjaaja antavat opiskelijalle suullista tai kirjallista palautetta tämän edistymisestä. Palautteen lisäksi oppimista arvioidaan esimerkiksi oppimistehtävillä, harjoitustöillä, projektitöillä, vertais- ja itsearvioinnilla. Oppimisen arvioinnissa ei käytetä numeerista arviointia vaan oppiminen arvioidaan suoritetuksi tai täydennettäväksi.  Arviointi tapahtuu aina ammattitaitovaatimuksien / tavoitteiden kriteereihin perustuen.
  • Osaamisen arviointiin perustuen opiskelijalle annetaan todistukseen arvosanat asteikolla tyydyttävä (1), hyvä (2) ja kiitettävä (3). Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaito arvioidaan pääosin ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittavalla muulla osaamisen arvioinnilla. Osaamista arvioidaan monipuolisesti ammattiosaamisen näytön lisäksi esimerkiksi kriteereihin perustuvilla työtehtävillä, suullisilla tai kirjallisilla kokeilla, oppimistehtävillä ja projekteilla. Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (matematiikka, kielet jne.) osaaminen arvioidaan opetussuunnitelmassa esitetyllä tavalla.

Osaamisen tunnustaminen 

Opiskelijalla on mahdollisuus saada tunnustetuksi aiemmin hankittua osaamistaan. Osaaminen on voinut tulla esimerkiksi aiempien opintojen, harrastusten tai työn kautta. Esimerkiksi suoritettu varusmies - tai siviilipalvelu voidaan lukea hyväksi kaikkien perustutkintojen vapaasti valittaviin opintoihin (10 ov). Osaamisen tunnustamisen tavoitteena on välttää opintojen päällekkäisyyttä ja lyhentää opiskeluaikaa. Opiskelijan on haettava osaamisen tunnistamista ja tunnustamista ennen tutkinnon osan opintojen alkamista.

Työssäoppiminen

Työssäoppimisessa osa opintojen ammattitaitovaatimuksista opitaan työpaikalla työtä tehden. Se on tavoitteellista oppimista, jossa oppimista arvioidaan ohjaavalla palautteella ja hankittu osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä. Tutkinnon perusteiden mukaan opintoihin on sisällyttävä työssäoppimista vähintään 20 opintoviikkoa, mutta sitä voi sisältyä opintoihin huomattavasti enemmänkin.

KPEDUssa sovelletaan vähimmäismäärän ylittävää, laajennettua työssäoppimista ja työvaltaista opiskelua koulutusohjelma-, ryhmä- ja yksilökohtaisesti. Opiskelija hankkii työssäoppimispaikan yhdessä opettajan kanssa. Työssoppimisjakso voidaan suorittaa myös ulkomailla. Työssäoppimisesta laaditaan työssäoppimisen periaatteet, sisällöt ja vastuut tarkentava koulutussopimus oppilaitoksen ja työssäoppimispaikan kesken sekä oppimisen tavoitteita täsmentävä opiskelijasopimus jokaiselle työssäoppimisjaksolle.

Työpaikalla opiskelijan oppimista ohjaa nimetty työpaikkaohjaaja ja työssäoppimisesta vastaava opettaja ohjaa ja seuraa työssäoppimisen ja sen tavoitteiden toteutumista. Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa määritellään opiskelijan työssäoppimisen toteuttaminen.

Opetussuunnitelmat

Nuorten ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmat löydät kunkin tutkinnon omalta sivulta. Keski-Pohjanmaan ammattiopiston opetussuunnitelman yhteinen osa on ladattavissa Julkaisut-sivulla.

Viimeksi muokattu: 2.6.2017