strategian_leima

Oppisopimuskoulutuksen suunnittelu

Koulutussuunnittelu

Oppisopimustoimiston koulutustarkastajat tarjoavat tarpeisiin sopivat koulutusratkaisut. Koulutussuunnittelu voidaan aloittaa osaamis- ja työvoimatarvekartoituksella.

Koulutustarkastajt tukevat myös oppisopimuskoulutuksen käynnistämisessä ja mahdollisessa rekrytoinnissa. Suunnittelussa huomioidaan koulutuksen kestoon vaikuttava opiskelijan aiempi osaaminen (Henkilökohtaistaminen (url)). Myös opiskelijan tukitoimet suunnitellaan ennen koulutuksen käynnistymistä.

Työnantaja, opiskelija ja Oppisopimustoimiston koulutustarkastaja sopivat yhdessä työtehtävät koulutustavoitteen saavuttamiseksi. Tärkeää on, että työ ja koulutustavoite vastaavat toisiaan. Jos kaikkia tarvittavia työtehtäviä ei voi tehdä työpaikalla, on mahdollista käyttää useamman työnantajan työnantajarinkiä (monityönantajamalli (url)) tai työkiertoa.

Tietopuoliset opinnot (url) oppilaitoksessa täydentävät työpaikalla opittuja asioita. Myös tutkinnon osien (url) suorittaminen oppisopimuskoulutuksella on mahdollista.

LINKIT:

Henkilökohtaistaminen

  •  Ÿtarkoittaa näyttötutkintojärjestelmässä tutkinnon suorittajan ja opiskelijan ohjauksen, neuvonnan, opetuksen ja tukitoimien suunnittelua sekä toteutusta
  • tehdään hakeutumisvaiheessa, tutkinnon suoritusvaiheessa sekä tarvittavan ammattitaidon hankkimisvaiheessa
  • huomioidaan mm. aiemmin hankittu osaaminen, joka voi vaikuttaa opintojen kestoon.

Monityönantajamalli:
Opiskelija työskentelee useissa koulutuksen suorittamiseen soveltuvissa työpaikoissa. (linkki: työnantajatarina ... miten tämä meillä?)

Tietopuoliset opinnot:

Oppisopimuskoulutukseen sisältyy yleensä oppilaitoksen järjestämiä tietopuolisia opintoja. Oppisopimuskoulutuksen järjestäjä vastaa oppilaitosyhteistyöstä ja tietopuolisen koulutuksen hankinnasta. Tietopuolinen koulutus on työnantajalle maksutonta. Opiskelijan tulee maksaa ainoastaan tutkintomaksu 58 euroa.

Tietopuoliset opinnot täydentävät oppisopimusopiskelijan työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Tietopuolisen koulutuksen kokonaisuus koostuu oppilaitoksessa järjestettävistä lähiopetuspäivistä, erilaisista oppimistehtävistä, kehittämis- tai projektitöistä, itsenäisestä opiskelusta ja verkko-opiskelusta.

Tutkinnon osien suorittaminen:

Oppisopimuksella voi suorittaa yksittäisen tutkinnon osan tai osia, esimerkiksi nk. kapea-alaisissa työtehtävissä (url). Oppisopimuskoulutuksen minimikesto on 4 kk. Hyvin edenneen tutkinnon osan jälkeen oppisopimusta on mahdollista jatkaa uusin tavoittein joko samassa tai jossain toisessa työpaikassa.

Työsuhteessa oleva voi päivittää omaa ammatillista osaamistaan suorittamalla tutkinnon osan. Työttömälle työnhakijalle tai työkokeilussa olevalle alle 25- vuotiaalle tutkinnon osan suorittamismahdollisuus voi olla sopiva väylä.

Osaamis- ja työvoimatarvekartoitukset

Osaava henkilöstö vahvistaa yrityksesi kilpailukykyä sekä tehostaa kehittymistä ja toimintaa. Kun yrityksesi tunnistaa osaamisen vahvuudet ja heikkoudet, se on kilpailussa vahvoilla! Osaamiskartoitus toimii strategisena työvälineenä.

Haastattelu toteutetaan yrityksessä ja se kestää noin 1,5 tuntia. Haastattelu on maksuton, eikä sido jatkotoimiin. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Haastatteluun voi valmistautua selvittämällä ennakkoon henkilöstön määrän ammattiryhmittäin sekä näkemyksen kunkin ammattiryhmän rekrytointitarpeesta 1–5 vuoden ajalle.

 Haastattelu sisältää seuraavat kysymykset

 Mitä osaamista organisaatiossanne ammattilaisilta edellytetään tällä hetkellä?

  • Mitä osaamista organisaatiossanne tulevaisuudessa tarvitaan?
  • Mitä osaamista henkilöstöllänne pitäisi olla nykyisen osaamisen lisäksi?
  • Oletteko palkkaamassa henkilöstöä?
  • Osallistuisiko joku henkilöstöstänne tutkintoon johtavaan koulutukseen?
  • Mitä alihankintapalveluja tai tilapäistyövoimaa on ollut vaikea hankkia?
  • Oletteko halukas tarjoamaan työharjoittelupaikkaa opiskelijoille?
  • Mitä tietoja, taitoja ja asennetta vastavalmistuneilta tavallisimmin puuttuu?

Ota yhteyttä, niin sovitaan aika haastattelulle.

Viimeksi muokattu: 27.3.2017