Valintaperusteet ja vaatimukset

Valintaperusteet

Ammatilliseen perustutkintoon haetaan perusopetuksen päättötodistuksella. Lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon suorittaneille varatuille aloituspaikoille haetaan lukion päättötodistuksella.

Hakijoille annetaan pisteitä erilaisin perustein

Ammatillisen tutkinnon suorittaneet eivät voi hakea yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen. Heitä varten järjestetään KPEDUn oma erillishaku. Lisäksi he voivat hakea opiskelemaan ammatilliseen aikuiskoulutukseen.

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta ammatillisessa peruskoulutuksessa ja myöhemmin työelämässä. Yhteishaun hakulomakkeessa kysytään, onko hakijalla ammatinvalintaan ja koulutukseen vaikuttavia sairauksia tai vammoja, jos opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.

Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa järjestettävät tutkinnot, joissa on terveydentilavaatimuksia:

  • Logistiikan perustutkinto; kuljetuspalvelujen osaamisala
  • Metsäalan perustutkinto; metsäkoneenkuljetuksen koulutusohjelma
  • Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto
  • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
  • Turvallisuusalan perustutkinto

OPH:n sivuilta löytyy tutkintokohtaiset terveysvaatimukset aloittain.

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen silloin, kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.

Opiskelijaksi hakeutuvan oma kuvaus nykyhetken terveydentilastaan riittää valintatilanteessa. Opiskelijaksi hakeutuvan tulee kuitenkin antaa pyydettäessä koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Opiskelijaksi ottamisen esteettömyydestä ja opiskelijaksi ottamisen perusteista säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 27, 27 a ja 27 b §:ssä (951/2011).  

Useilla aloilla on lisäksi terveydentilasuosituksia, joihin on hyvä tutustua ennen hakeutumista opintoihin.

Viimeksi muokattu: 13.1.2016