Päihdetyön ammattitutkinto

Opetusmuoto

Monimuoto-opetus

Laajuus

Henkilökohtaistetaan

Kesto

Paikka

Kokkola

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Hinta

500 €

Tavoite

Päihdetyön ammattitutkinnon suorittanut toimii oman työnsä asiantuntijana moniammatillisessa työympäristössä ja yhteistyössä eri tahojen kanssa. Päihdetyöntekijän on tunnettava päihdetyön lähtökohdat ja erilaiset lähestymistavat, riippuvuusilmiö ja päihteiden-käytön terveyshaitat ja muita elämänkulun vaikeuksia. Työssä painottuu ammatillinen vuorovaikutus ja kyky kohdata asiakas ja hänen läheisensä.

Kohderyhmä

Kohderyhmää ovat sosiaali- ja/tai terveysalan perustutkinnon suorittaneet tai muuten kyseiset tiedot ja taidot omaavat esim. oma tai läheisen riippuvuusongelma, joka on läpikäyty tai alan työkokemusta.

Sisältö

Päihdetyön ammattitutkinto muodostuu neljästä tutkinnon osasta. Pakolliset tutkinnon osat: Päihdetyön ammattilaisena toimiminen ja Päihdetyön asiakastyössä toimiminen. Valinnaiset tutkinnon osat, joista on valittava kaksi tutkinnon osaa: Ehkäisevässä päihde-työssä toimiminen, Kuntouttavassa päihdetyössä toimiminen, Haittoja vähentävässä päihdetyössä toimiminen, Yrittäjänä toimiminen päihdetyössä, tutkinnon osa toisesta ammattitutkinnosta tai tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta. Tutkinnon perusteet http://bit.ly/2bhQasX

Toteutus

Koulutus on mahdollista suorittaa pääosin työn ohessa monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähiopetusta, työssäoppimista sekä etä- ja itsenäistä opiskelua. Tutkinnon suorittamista varten jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma, jossa sovitaan opintojen etenemisestä, laajuudesta ja huomioidaan aikaisempi työkokemus sekä koulutuksin hankittu osaaminen. Lähipäiviä on 2-3 kuukaudessa. Keskimääräinen tutkinnon suorittamisaika on vuodesta puoleentoista vuoteen. Opinnot voidaan suorittaa henkilöstö-, oppisopimus-, omaehtoisena tai työvoimakoulutuksena.

Lisätietoja

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksessa (1033/2011, muutettu 330/2015) määrätyissä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuus-vaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

• sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
• sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssä oppimisessa toimimisen
• veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen sijoittumista
• päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus. http://bit.ly/22lyr33
Oppisopimusopiskelijalle ja oppisopimusopiskelijan työnantajalle koulutus on maksuton. Lisätietoja koulutuksesta: tutkintovastaava Anssi Pulkkinen, p.040 808 5512. Annathan sellaisen sähköpostiosoitteen johon voimme lähettää postia, yhteydenotot hakijoihin tapahtuu sähköpostin välityksellä. Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi.

Seuraavan koulutuksen alku ei vielä tiedossa

Viimeksi muokattu: 22.1.2018